Home flood54 การดำเนินงานช่วงน้ำท่วม 2554 - การสนับสนุนเร่งระบายน้ำจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม
การดำเนินงานช่วงน้ำท่วม 2554 - การสนับสนุนเร่งระบายน้ำจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม
ดัชนีบทความ
การดำเนินงานช่วงน้ำท่วม 2554
1. การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2. การสนับสนุนข้อมูล
3. การบริหารงานอุทกภัยร้ายแรง
อุปกรณ์วัดความลึกน้ำด้วยคลื่นเสียง
เครื่องบินอากาศยานไร้นักบิน
การสนับสนุนเร่งระบายน้ำจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม
ตัวอย่างรายงานคณะรัฐมนตรี
ตัวอย่างแผนที่สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยร้ายแรง
ทุกหน้า

 

3.2.4 การสนับสนุนเร่งระบายน้ำจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม

มีการดำเนินการ 2 พื้นที่ ได้แก่

การเร่งระบายน้ำ สวนส้มโอเกาะทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม และ การเร่งระบายน้ำ พื้นที่อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

 

3.2.4.1 พื้นที่สวนส้มโอเกาะทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะ

ข้อเท็จจริง

พื้นที่ป้องกัน 3,300 ไร่

แนวคันกั้นน้ำปัจจุบันโดยชุมชม 1.5 ก.ม.

act 12 act 14

ข้อเสนอแนะ

 

 • ติดตั้งหูช้าง บริเวณต้นคลองลัดทรงคนอง
 • ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองลัดทรงคนอง
 • สร้างแนวป้องกันสูง 1 เมตร ระยะทางประมาณ 2 กม.
 • สร้างแนวป้องกันสูง 0.5 เมตร ระยะทางประมาณ 2.5 กม.
 • อุดคลองบริเวณถนนด้านทิศใต้

 

ความร่วมมือของหน่วยงานในการปฏิบัติภาระกิจ

 

 • กรมการทหารช่าง กองทัพบก สร้างแนวป้องกันสูง 1 เมตร ระยะทางประมาณ 2 กม.
 • หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด สร้างแนวป้องกันสูง 0.5 เมตร ระยะทางประมาณ 2.5 กม.
 • กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ เครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองลัดทรงคนอง
 • มูลนิธิซิเมนต์ไทย จัดหารกระสอบทรายในการสร้างแนวป้องกัน และเครื่องสูบน้ำ
 • สภาลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐมและภาคประชาชน

act 13

 

3.2.4.2 พื้นที่อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะ

ข้อเท็จจริง

 • คลองอ้อมน้อยบริเวณลอดใต้ถนนเพชรเกษมแคบ
 • บริเวณทางแยกคลองอ้อมน้อยท่วมสูงประมาณ 80 ซม.
 • มีโรงงานทอผ้าตั้งขวางทางน้ำที่แยกมาจากคลองอ้อม  น้อยระบายลงคลองภาษีเจริญ
 • ปลายคลองอ้อมน้อยมีสถานีสูบน้ำอ้อมน้อยขนาด 3 cms 2เครื่อง และมีการเสริมเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 9 เครื่อง

act 15 act 16

ข้อเสนอแนะ

เสนอติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำปลายคลองแยกคลองอ้อมน้อยเชื่อมคลองภาษีเจริญ

act 18

ความร่วมมือของหน่วยงานในการปฏิบัติภาระกิจ

 • จังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการ
 • กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ เครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองแยกคลองอ้อมน้อย
 • โครงการชลประทานภาษีเจริญ จัดระบบการสูบน้ำ
 • กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อ้อมน้อย สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ

act 17

 แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:15 น.
 
Home flood54 การดำเนินงานช่วงน้ำท่วม 2554 - การสนับสนุนเร่งระบายน้ำจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม