อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อ.เชียงของ จ.เชียงราย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย อ.เทิง จ.เชียงราย อ.ป่าแดด จ.เชียงราย อ.พาน จ.เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา อ.จุน จ.พะเยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา อ.ปง จ.พะเยา อ.เชียงม่วน จ.พะเยา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน อ.ลี้ จ.ลำพูน อ.แม่ทา จ.ลำพูน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อ.งาว จ.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อ.สอง จ.แพร่ อ.ลอง จ.แพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ อ.เมือง จ.แพร่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ อ.เชียงกลาง จ.น่าน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน อ.ท่าวังผา จ.น่าน อ.ปัว จ.น่าน อ.บ้านหลวง จ.น่าน อ.เมือง จ.น่าน อ.สันติสุข จ.น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน อ.แม่จริม จ.น่าน อ.นาน้อย จ.น่าน อ.นาหมื่น จ.น่าน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ อ.ฟากท่า จ.น่าน อ.บ้านโคก จ.น่าน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
20 Apr 14
09:27   UTC
C. Intensity
dBz

   Product Type: PPI Corrected Intensity   Tilt:2   Elevation: 0.80 Degs

 PRF: 250Hz Max Range: 240.0 km Gates: 240
 Gatewidth: 1000 m Samples: 32 Unfolding: Off
 Pulse Width: 2.0 usClutter Filter: 2Range Normalization: On
 Site Name: Chiang Rai Radar Type: DWSR-88CAntenna Height ASL: 440 m