* สีแดงคือจุดที่มีโอกาสเกิดเกิดไฟป่า

จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)